VEDTÆGTER
§ 1

Klubbens formål, er at fremme interessen for rafling, ved at afholde arrangementer og konkurrencer af forskellig art.

Klubbens navn er ROYAL-TIMO-81.

§ 2

Kontingentet fastsættes på klubbens ordinære generalforsamling og betales forud for hele sæsonen.
Bestyrelsesmedlemmer betaler ¼ kontingent.

§ 3

Klubbens anliggende varetages af en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en periode på 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.
2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

§ 4

Bestyrelsen træder sammen på forlangende af et bestyrelsesmedlem.
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2 bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Formanden fører protokol over forhandlingerne ved bestyrelsesmøderne. Protokollen oplæses på nærmest følgende bestyrelsesmøde.

§ 5

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed.

§ 6

Regnskabet afsluttes den 1. marts og forelægges den ordinære generalforsamling, til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling valgte medlemmer.
En afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

§ 7

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dens tarv på bedste måde.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal (se dog § 8 og § 10).
Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

§ 8

Til forandring af vedtægterne og til eksklusion af medlemmer, kræves en majoritet af 2 tredjedele af de afgivne stemmer.

§ 9

Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde inden 1. marts.
Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsordenen skriftligt bringes til medlemmernes kendskab med mindst 8 dages varsel.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer, skriftligt indgiver begæring derom med dagsorden.
I det sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden 8 - 14 dage efter begæringens modtagelse.

§ 11

Betingelser for at kunne udnævnes til æresmedlem.
Må ikke sidde i bestyrelsen. Været medlem af klubben i mindst 35 år og have ydet en indsats ud over det forventelige eller på anden vis have været stærkt medvirkende til klubbens fremme. Alle medlemmer har ret til at indstille en person som æresmedlem, på den ordinære generalforsamling. Afgørelsen træffes ved simpelt flertal. Æresmedlemmer har stemmeret på alle generalforsamlinger. Æresmedlemmer skal betale ½ kontingent.

§ 12

Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages, på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. For at en sådan beslutning skal være gyldig, kræves, at mindst 2 tredjedele af de afgivne stemmer, ønsker klubben opløst.
Klubbens midler bliver uddelt efter ancinitet til dem, der på dette tidspunkt er medlem.

Således besluttet: Aabenraa, den 17. februar 1981.
Kai Kolbeck, Olaf Krag, Henning Rasmussen og Kalle Kolbeck.

Seneste ændring af vedtægter: Aabenraa, den 2. marts 2024.
Lars Kühler, Niels Kjempff, Thomas Pedersen og Carsten Boisen.